Anlit Rilains Beauty Bleis

NID:

10344

Date born:

2011-04-26

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

DCH(Club),RUSCH,RUSJCH

Field trials:

No Field trials
Anlit Rilains Beauty Bleis

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BLRCH, ESCH, GRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WW, EUW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, EUW, SLOCH
red,
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
WW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
SLOCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
CZCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WW, EUW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, EUW, SLOCH
red,
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
WW, ITACH, VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
SLOCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
UnknownUnknownUnknown
Unknown
UnknownUnknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,