C

NID:

426609

Date born:

2021-04-07

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
INTCH, WW, WUT JCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI)
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, AUSTCH, CANCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
INTCH, BALTCH, BLRCH, LTCH, RUSCH, UKRCH, FOX
red,
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, DCH(Club), LUXCH, VDHCH, VDHJCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
EUW, BLRCH, LTCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, BALTCH, ESCH, GRCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTCH, BLRCH, LTCH, RUSCH, UKRCH, FOX
red,
INTCH(FCI), CERCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WUT CH, WUT JCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI)
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RSCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI)
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, AUSTCH, CANCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, DKCH, LTCH, LVCH, RUSCH, SVCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,