Daks-Veg-AS Nick Brownie

NID:

401890

Date born:

2017-08-13

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Daks-Veg-AS Nick Brownie
15181174_1588492744497984_2010571743218495838_n20139668_1963697663644155_704807141917924529_n
Siblings (1)
Offspring (2)
RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
JPCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, JPCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, JPCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH, CANCH, JPCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaarZwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Chocolate & Tan Dapple,
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, INTCH(FCI), EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, RUSCH, SECH

EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, EEJCH

INTCH(FCI), EECH, FINCH, LTCH, LVCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,