Florina Luna Caprese

NID:

402014

Date born:

2016-12-12

Colour:

Red Dapple

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Florina Luna Caprese
IMG_2591
INTCH, ITACH, NUCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Chocolate & Tan Dapple,
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

INTCH, INTCH(FCI), EUJW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, CHCH, CHJCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Chocolate & Tan Dapple,
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, INTCH(FCI), EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, RUSCH, SECH

EEJCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, EEJCH

INTCH(FCI), EECH, FINCH, LTCH, LVCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,