Golden Dakshaund Nina Ricci

NID:

11126

Date born:

2007-02-16

Death date:

2008-10-09

Owner:

Inessa Bergmann (Boshaft Lochhund Russian Federation )

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Golden Dakshaund Nina Ricci

BGCH, BLRCH, CERCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar


Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

INTCH, BGCH, BLRCH, ESCH, LTCH, LVCH, PLCH, ROMCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaarINTCH, BLRCH, DCH(Club), RKFCH, RUSCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar


RUSCH, RUSJCH, FOX

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), BLRCH, GRCH, MKCH, RKFCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) langhaarINTCH, BGCH, BLRCH, ESCH, LTCH, LVCH, PLCH, ROMCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar


Dachshund (teckel) langhaar


Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,