GOLDEN DAKSHAUND TOM SOIER

NID:

392394

Date born:

2006-05-07

Owner:

Begun N.(GRACEFULDACH)

Reg No:

RKF 1879019

Tatoo/Microchip:

AID 835

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

BALTCH,BALTJCH,BLRCH,CHCH,EECH,EEJCH,FINCH,LTCH,LTJCH,LVCH,LVJCH,NORDCH,PLCH,RUSCH,SECH

Other titles:

ESTJW07;LVWinner'07,08; EuropaVice-Winner'08,FIWinner&NordikWinner'09,BaltWinner'11

Field trials:

FT-BL. TR.
GOLDEN DAKSHAUND TOM SOIER
INTCH(FCI), WW, ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH

GBCH
black&tan,
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTVCH, BLRJCH, ESCH, FINCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RSCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, MOLCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, LTCH, RUSCH, UKRCH, FT-BL. TR.

BLRCH, RUSCH, UKRCH

UnknownUnknown
Unknown

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GEOCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
EURCH, LUXCH, RUSCH
black&tan,
INTCH, ITACH
red,

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,