GOLDEN DAKSHUND FIESTA

NID:

391486

Date born:

2009-08-11

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

BLRCH,RUSCH

Field trials:

No Field trials
GOLDEN DAKSHUND FIESTA
BGCH, BLRCH, CERCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar


Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

VDHVCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, RUSJCH, FOX

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), BLRCH, GRCH, MKCH, RKFCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) langhaarINTCH, BGCH, BLRCH, ESCH, LTCH, LVCH, PLCH, ROMCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar


Dachshund (teckel) langhaar


Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,