ivamber coast clover

NID:

421612

Date born:

2020-01-20

Dog breed:

Dachshund (teckel) langhaar

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Ivamber Coast Clover
Siblings (2)
Offspring (1)
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEJCH, LVJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BALTCH, BLRCH, ESCH, LTJCH, LVCH, RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BALTVCH, BLRCH, ESCH, LTCH, RKFCH, RUSCH
Red Sable,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
ITACH, RUSCH

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BALTCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, ESCH, RKFCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Dachshund (teckel) langhaar
LVJCH
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, INTCH(FCI), EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, RUSCH, SECH

EECH, EEJCH

LTJCH, LVJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
LVJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BALTCH, BALTJCH, BLRCH, CHCH, EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, NORDCH, PLCH, RUSCH, SECH, FT-BL. TR.
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,