Ivamber Coast Jordan

NID:

411555

Date born:

2009-06-09

Reg No:

LV-21836/09

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

LVJCH

Field trials:

No Field trials
Ivamber Coast Jordan
Offspring (1)
BALTCH, BALTJCH, BLRCH, CHCH, EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, NORDCH, PLCH, RUSCH, SECH, FT-BL. TR.
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, MOLCH, RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GEOCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH

GBCH
black&tan,
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTVCH, BLRJCH, ESCH, FINCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar


Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RSCH, FOX
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), EECH, LUXCH, RKFCH, RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
NLCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
PLJCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,