KAPITOL DYUYM Al-Mukha Primadonna

NID:

412132

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
Offspring (1)
RUSCH, RUSJCH, FOX

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), BLRCH, GRCH, MKCH, RKFCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

INTCH, BGCH, BLRCH, ESCH, LTCH, LVCH, PLCH, ROMCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SECH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DTK CH, FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EECH, FINCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEVCH, LTCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
WUT CH, DTK CH, DTK JCH, LUXCH, PLCH, RUSCH, FT-BL. TR., RBT
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
PLCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,

INTCH, BLRCH, ESCH, GRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-BL. TR.
Red Piebald,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

FT-BL. TR.
black&tan,
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,