KUNINGATARKAUPUNGIN RUSTINA

NID:

413437

Date born:

2006-12-27

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

EECH,EEJCH,FINCH,LTCH,LVCH,LVJCH,RUSCH,RUSJCH

Field trials:

No Field trials
INTCH, BLRCH, EECH, LVCH, MOLJCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
ESCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Unknown
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Unknown
Unknown
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
EECH, LVCH, RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RSCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,

red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,