Miracle Lining litter "Ж"

NID:

413583

Date born:

2019-03-03

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
EEJCH, LVJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Unknown
Unknown
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BALTCH, BLRCH, ESCH, LTJCH, LVCH, RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BALTVCH, BLRCH, ESCH, LTCH, RKFCH, RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
ITACH, RUSCH

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, BALTCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, ESCH, RKFCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Dachshund (teckel) langhaar
RKFCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Dachshund (teckel) langhaar
Red Dapple,
INTCH, ITACH, NUCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar

INTCH, INTCH(FCI), EUJW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, CHCH, CHJCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
FT-FOX
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH, INTCH(FCI), EECH, EEJCH, FINCH, LTCH, LTJCH, RUSCH, SECH

EECH, EEJCH

Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,