NET NARIN "T" litter

NID:

412535

Date born:

2018-09-12

Colour:

red

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, INTCH(FCI), BALTCH, BLRCH, ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), MOLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), EUW, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, ESCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, GRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
INTCH(FCI), RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Red Brindle,
Dachshund (teckel) kurzhaar
brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, DCH(Club), LUXCH, VDHCH, VDHJCH
Red Brindle,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
DCH(Club), VDHCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), GEOCH, MOLCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, EECH, LVCH, MOLJCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
brindle,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,