NORDEN LIHT Unkas

NID:

393718

Date born:

2007-05-05

Owner:

Irina Yakovleva

Breeder:

Irina Yakovleva

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

INTCH,INTCH(FCI),WW,BLRCH,BLRJCH,DCH(Club),FINCH,HRHC,NORDCH,RUSCH,RUSJCH,UKRCH

Other titles:

CH RKF GRAND CH EURASIA CH

Field trials:

FT-FOX
FT-BL. TR.
NORDEN LIHT Unkas
Offspring (2)
RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX

Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
Unknown
Unknown
INTCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HCH, HJCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HCH

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
INTCH, EUW, WJW, EUJW, HCH, HJCH

INTCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH

black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), DCH(Club), LTCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), DTK CH, VDHCH, RBT
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, VDHCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, PLCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HNCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, FT-FOX
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW, ATCH, SLOCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
CZCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), HGRCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), HGRCH

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, HNCH, RUSCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,