Photo gallery for Vybrazhulya Vysshiy Sort iz Omskoy kreposti

| Image 1 of 10 |

13315414_1024909587563461_8477334803314622668_n

13315414_1024909587563461_8477334803 ...
13320544_1025005057553914_2700528805 ...
13339696_1022360487818371_1922135603 ...
13576820_1040737892647297_8083337879 ...
14980771_1146848105369608_8153685886 ...
18815026_1350512651669818_1518924634 ...
18815097_1350530508334699_7302054543 ...
18835900_1354950681226015_1353351237 ...
18839118_1354952137892536_1817626001 ...
21992895_1462879157099833_4649027075 ...

Vybrazhulya Vysshiy Sort iz Omskoy kreposti))

NID:

402343

Date born:

2017-11-13

Breeder:

Galkevich O.N. (IZ OMSKOI KREPOSTI Russian Federation )

Tatoo/Microchip:

ТОА

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

Chocolate & Tan Dapple

Exterior (show) titles:

DCH(Club),RKFCH,RUSCH,RUSJCH

Field trials:

No Field trials
Vybrazhulya Vysshiy Sort iz Omskoy kreposti
. , , , ,