Hampdach Aristaeus

NID:

391106

Owner:

Russian Federation

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

INTCH,INTCH(FCI),BLRCH,CYCH,DKCH,ROMCH,RUSCH,RUSJCH,UKRCH

Other titles:

Crufts Winner BOB

Field trials:

FT-FOX

Hampdach Aristaeus (Chester)
Hampdach Aristaeus
hampdachs aristaeushampdachs aristaeus standaristaeus
AUSTCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTGRANDCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH, NZCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
NZCH

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
NZCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH, GBCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar

Dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
black&tan,
Dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,