LISEGO NOSA HITRAYA KROHA

NID:

9380

Reg No:

RKF 1186677

Dog breed:

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

RUSCH

Field trials:

No Field trials
LISEGO NOSA HITRAYA KROHA
INTCH(FCI), ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH, UKCCH
black&tan,

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

GBCH
black&tan,
GBCH, IRCH
black&tan,

ESCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, EURCH, LUXCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
black&tan,
EURCH

WW, EUW, WJW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, EURCH, LUXCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

RSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
black&tan,

GBCH
black&tan,
GBCH, IRCH
black&tan,

BLRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RSCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,