Na Ves Zolota iz Omskoj Kreposti

NID:

393848

Date born:

2009-08-07

Reg No:

2624906

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

red

Exterior (show) titles:

RKFCH,RUSCH

Other titles:

CH CLUB RUS, CH"EURASIA"

Field trials:

No Field trials
Na Ves Zolota iz Omskoj Kreposti
INTCH, EUW, BLRCH, FINCH, RKFCH, ROMCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
EUW, WJW, HCH, HJCH, ROCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH, CANCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), BLRCH, RUSCH, FT-FOX
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), EECH, FINCH, LTCH, LVCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, LUXJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
AUSTCH, UKCCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
GBCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
EECH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, WJW, EUJW, DCH(Club), DTK CH, LUXCH, RUSCH, VDHCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSJCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, EECH, FINCH, LTCH, LVCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), EUW, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
WW, EUW, BRACH, LUXCH, LVCH, PLCH, ROMCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, FT-FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,