Photo gallery for NARNIYA S VISHNEVOY ROSHI

| Image 1 of 1 |

Narn

Narn

NARNIYA S VISHNEVOY ROSHI))

NID:

411427

Dog breed:

Dachshund (teckel) kurzhaar

Colour:

black&tan

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
NARNIYA S VISHNEVOY ROSHI
. , , , ,