Good Point Gracia

NID:

422458

Date born:

2020-04-06

Exterior (show) titles:

No Exterior (show) titles:

Field trials:

No Field trials
INTCH, INTCH(FCI), EUW, WUT CH, BALTJCH, BALTVCH, BLRCH, BLRJCH, EEJCH, ITACH, LTCH, LTJCH, LVCH, LVJCH, NVCH, RUSCH, RUSJCH, FOX, FT-BL. TR.
Black & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, WW, EUW, EUJW, BLRCH, RKFCH, RUSCH, VDHCH, FT-FOX, FT-BL. TR., RBT
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
WJW, BLRCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, RUSCH, FOX, FT-BL. TR.
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RSCH, FT-BL. TR.
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH, RUSJCH, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH
brown&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), MOLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), EUW, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, ESCH, RUSCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), WW, ESCH, FINCH, LTCH, LVCH, PLCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RKFCH, RUSCH, RUSJCH

black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, EUW
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH(FCI), AMCH, DCH(Club), RKFCH, RUSCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar

INTCH, WW, EUW, HGRCH, LTCH, PLCH, PLJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
BLRCH, DKCH, LTCH, LVCH, RUSCH, SVCH, UKRCH, FT-BL. TR.
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
MOLCH, RUSCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BALTVCH, BLRJCH, ESCH, FINCH, LTCH, RKFCH, RUSCH, FT-BL. TR.

Zwerg-dachshund (teckel) kurzhaar
INTCH, BLRCH, ESCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) kurzhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,