Kinchville Amira

NID:

417522

Date born:

2014-05-10

Dog breed:

Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar

Colour:

brown&tan

Exterior (show) titles:

CHJCH,GRCH,RKFCH,RUSCH,RUSJCH

Field trials:

No Field trials
Kinchville Amira
Siblings (1)
Offspring (1)
DCH(Club), RKFCH, RUSCH, RUSJCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
Chocolate & Tan Dapple,
CANCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
AMCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
CANCH

Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRCH, DCH(Club), LVCH, PLCH, RKFCH
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
DCH(Club), LTCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH, FOX
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
INTCH, RKFCH, FT-BL. TR., RBT
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
WW, BLRCH, ESCH, LVJCH, RKFCH, RUSCH, UKRCH
red,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RUSCH
Black & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), WW, EUW, WUT CH, BALTCH, BLRCH, EECH, FINCH, HGRCH, LTCH, LVCH, RKFCH, RUSCH, SECH, UKRCH, FT-FOX, FT-BL. TR.
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
INTCH(FCI), DTK CH, FINCH, NORDCH, SECH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Chocolate & Tan Dapple,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BGCH, RUSCH, RUSJCH, FOX
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
BLRJCH, DCH(Club), ESCH, LTCH, LVCH, MOLCH, RKFCH, RUSJCH, UKRCH
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
RUSCH
black&tan,
Kaninchen- dachshund (teckel) langhaar
RUSCH, RUSJCH
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
red,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
brown&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
black&tan,
Zwerg-dachshund (teckel) langhaar
Female present twice in 4 generation pedigree
Male present twice in 4 generation pedigree
Female present three times in 4 generation pedigree
Male present three times in 4 generation pedigree
Female present four times in 4 generation pedigree
Male present four times in 4 generation pedigree
. , , , ,